Hallo {first_name} {last_name},

7 Tage nach dem Ende von {product_name} melden wir uns kadshdoaijf os